Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Stichting Shaolin Kempo Grave en een leerling gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.
1.2 De stichting houdt zich bezig met het exploiteren van les en demonstraties in kempo.
1.3 De stichting heeft een administratieve taak en treedt op, daar voor zover noodzakelijk als gemachtigde voor en namens de werkzaam zijnde leraren.

2. LEERLING
2.1 Je kunt leerling worden d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
2.2 De stichting behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor je geen leerling wordt.
2.3 Het leerlingschap is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet mogelijk.
2.4 Iedere leerling verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.
2.5 Iedere leerling heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien/wijzigen/verwijderen. Middels een mail naar info@shaolinkempgrave.nl wordt de actie in gang gezet. M.b.t. de laatste actie verwijderen betekend dit wel dat de persoon wordt uitgeschreven en niet meer kan/mag deelnemen.
2.6 Iedere leerling heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van hun eigen persoonsgegevens, maar dat betekend dat de persoon wordt uitgeschreven en niet meer kan/mag deelnemen.
2.7 Iedere leerling heeft het recht om eigen persoonsgegevens mee te nemen naar een andere organisatie. Hiervoor kan een verzoek ingediend worden via info@shaolinkempograve.nl.

3. DUUR VAN HET LEERLINGSCHAP
3.1 Het leerlingschap wordt (na de proeflessen) aangegaan voor de duur van minimaal 1 kwartaal, die zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt omgezet naar een leerlingschap van het nieuwe kwartaal. Geen leerling meer zijn is maandelijks opzegbaar, maar er vind geen restitutie plaats.
3.2 De overeengekomen leerlingschap-periode start op de eerste van het volgende kwartaal. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van het volgende kwartaal is een pro rata bedrag verschuldigd, dat bij inschrijving wordt voldaan door de leerling.
3.3 Opzegging van het leerlingschap dient plaats te vinden in de sportschool of via de mail.
3.4 Opzegging van het leerlingschap dient uiterlijk één week vóór de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Indien niet tijdig door de leerling is opgezegd wordt de overeenkomst met de betreffende termijn verlengd en blijft de leerling betalingsplichtig.

4. PRIJS en PRIJSWIJZIGINGEN
4.1 De tarieven worden bij inschrijving vermeld.
4.2 Eventuele prijsverhogingen worden 2 weken voorafgaand bekend gemaakt.
4.3 Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

5. BETALING
5.1 Betaling van al hetgeen de leerling aan de stichting verschuldigd is, dient vóóraf te geschieden; via overboeking op het rekeningnummer van de stichting, tenzij tussen de stichting en de leerling schriftelijk een andere wijze van voldoening is overeengekomen.
5.2 Automatische betalingen geschieden altijd in de eerste week van het eerste volledige kwartaal.
5.3 Mocht automatische overboeking wegens stornering of betaling niet plaatsvinden, dan dient de leerling op eerste verzoek het bedrag van afschrijving aan te zuiveren. Voldoet de leerling niet aan enige op hem/haar jegens de stichting rustende betalingsverplichting, dan is de stichting gerechtigd de leerling op grond van dit enkele verzuim de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. De leerling blijft betalingsplichtig.
5.4 De contributie dient in principe via een automatische incasso voldaan te worden.

6. FACILITEITEN
6.1 Zodra het leerlingschap en de betaling een feit zijn, heeft de leerling recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die de stichting aanbiedt binnen het overeengekomen kader.
6.2 Voor gedragingen van personen door of vanwege de leerling bij de stichting aanwezig is de leerling persoonlijk aansprakelijk.
6.3 De stichting behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor de leerling geldend. Wijziging van het reglement geeft de leerling geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
6.4 Elk handelen, nalaten en/of gedrag van de leerling en/of vanwege de leerling aanwezige derden bij de stichting, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft de stichting het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met de leerling als ontbonden te beschouwen en de leerling de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen, zonder dat dit voor de leerling leidt tot restitutie van betaalde bedragen.
6.5 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de leerling van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Stichting Shaolin Kempo Grave sluit elke aansprakelijkheid voor schade die de leerling uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet tijdens de les.
7.2 De leerling vrijwaart terzake de stichting voor elke aanspraak terzake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat via de collectieve aansprakelijkheid verzekering van de FOG wordt uitgekeerd en de leerling doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.
7.3 De leerling is verplicht een bitje te dragen tijdens het sparren. Indien de leerling hiervan afwijkt is dit een eigen verantwoordelijkheid en kan er geen beroep gedaan worden op de verzekering die bij de FOG is afgesloten.

8. OVERIGE BEPALINGEN
8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
8.2 De persoonlijke gegevens van de leerlingen zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van de stichting gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor het bestuur van de stichting.
8.3 Foto’s die tijdens trainingen/demonstraties/toernooien/examens gemaakt worden gebruiken we op de website ter promotie van de sport en leerlingen/ouders geven hier goedkeuring aan.